Бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр Мэргэжил Ажлын байр, албан тушаал Ерөнхий шалгалтын чиглэл/100%/
1 Нягтлан бодох бүртгэл НББ, хяналт шалгалт Аж ахуй нэгж, байгууллагын нягтлан бодогч, нярав, гадаад болон дотоод аудитор, хөрөнгийн үнэлгээчин, татварын мэргэжилтэн Математик 
НББ, татвар
НББ, мэдээллийн систем
Нягтлан бодох бүртгэл
2 Багш гадаад хэлний боловсрол/Англи хэл/ Англи хэлний багш Бүх шатны боловсролын байгууллагад(Их, дээд сургууль, ЕБС болон бусад) багш, аж ахуйн нэгж байгууллагад орчуулагчаар ажиллана. Гадаад хэл
3 Багш гадаад хэлний боловсрол/Орос хэл/ Орос хэлний багш Гадаад хэл
4 Гадаад хэлний орчуулга, Англи хэл Хятад хэлний орчуулагч Аж ахуй нэгж байгууллагад орчуулагчаар ажиллахаас гадна багшлах  эрхийн богино хугацааны сургалтанд хамрагдсанаар багшилна. Гадаад хэл
Япон хэлний орчуулагч Гадаад хэл
5 Гадаад хэлний орчуулга, Англи хэл Англи хэлний орчуулагч Гадаад хэл
6 Багш монгол хэл уран зохиолын боловсрол Монгол хэл, уран зохиолын багш Бүх шатны боловсролын байгууллагад(Их, дээд сургууль, ЕБС болон бусад) Монгол хэл, уран зохиолын багшаар ажиллана. Монгол хэл
7 Менежмент Менежмент  Төрийн болон төрийн бус байгууллагад хүний нөөцийн менежер, үйлдвэрлэлийн менежер, оффисс менежер, худалдааны төлөөлөгч, төслийн менежер, ерөнхий менежер, банк санхүүгийн байгууллагад эдийн засагч, төрийн байгууллагад мэргэжилтэн, төрийн албан хаагч  Математик 
8 Санхүү, банк  Санхүүгийн менежмент Төрийн болон хувийн хэвшлийн санхүүгийн шинжээч, хөрөнгө оруулалтын менежер, эрсдэлийн шинжээч, төслийн шинжээч, төслийн шинжээч, эдийн засагч, төрийн сангийн мэргэжилтэн, татвар, нийгмийн даатгалын улсын байцаагч, хөрөнгийн зах зээл, брокерын компани, банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоонд теллер, эдийн засагч, санхүүгийн шинжээч Математик 
Санхүү
Банк
9 Даатгал Даатгал Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч, даатгалын компанид даатгалын төлөөлөгч, даатгалын менежер, актаурч, санхүүгийн шинжээч, эрсдэлийн шинжээч, татварын алба, төсөвт байгууллага, хувийн хэвшлүүдэд санхүүгийн менежер, эдийн засагч Математик