Мэргэжил Суралцах хугацаа Судлах багц цаг Сургалтын хэлбэр
1 Санхүү, банк, даатгал 1,5-2 жил 30 Өдөр, эчнээ
2 Нягтлан бодох бүртгэл 1,5-2 жил 30 Өдөр, эчнээ
3 Менежмент 1,5-2 жил 30 Өдөр, эчнээ
4 Боловсрол судлал 1,5-2 жил 30 Өдөр, эчнээ
5 Гадаад хэлний боловсрол 1,5-2 жил 30 Өдөр, эчнээ