nom 2017 11 29Баярхүү С. Хөдөө аж ахуйн нягтлан бодох бүртгэл/Ред Р.Батжаргал,с.Алтанцэцэг .- УБ.: Маршал принт ,2017.-231х .- ISBN978-99978-855-5-5 Монгол фонд -20ш /4 бүлэг бүхий энэхүү номонд Хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааг манай оронд хөтлөгдөж байсан уламжлалт Хөдөө аж ахуйн нягтлан бодох бүртгэлд суурилан, өнөөгийн мөрдөж буй СТОУС-д нийцүүлэн бүртгэх аргачлалыг тусгажээ /

 

 

 

 

 

 

nom 2017 11 29 (3)Үнэлгээний олон улсын стандарт 2017.-Норвич .: Пейж Брос .- ISBN978-0-9931513-0-9 .- 135х Монгол фонд 5ш / Үнэлгээний Олон улсын стандарт 2017-ын англи хэлээрх бүрэн эхийг эх хэлнээ хөрвүүлсэн. Үнэ цэнийн суурь болон үнэлгээний хандлага аргуудыг бие даасан стандарт болгон нэмж оруулсан байна. Мөн нэр томьёоны тайлбар толийг багтаасан

 

 

 

 

 

 

nom 2017 11 29 (1)Хөрөнгө үнэлгээний тестийн эмхэтгэл /Хян П.Баянсан .- УБ , 2017.- 204х Монгол фонд- 10ш 3 дахь удаагийн шинэчилсэн энэ номонд үнэлгээний тухай ойлголт, мөн чанар, зарчим хандлага, зохион байгуулалт, мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ, үнэлгээний стандарт, ёс зүй, бусад сэдэвтэй холбоотой тест бодлого дасгалыг оруулсан . Мөн шалгалтыг материалуудыг багтаасан байна.

 

 

 

 

 

 

nom 2017 11 29 (2)Дугаржмидын Вась Монгол фонд -4ш Тагштай тархины минь угалзан бодлын дурсгал бичиг мину / тэргүүн дэвтэр .- Орхон аймаг .: Соёмбо принтинг , 2017.- 504х62 ISBN999780008-7 2 хэсэг, 32 бүлгээс бүрдсэн энэхүү ном нь нас мэргэжил үл хамааран өргөн хүрээний уншигчид болон амьдралын философи судлаачдад зориулагдсан бөгөөд зохиогч амьдралынхаа олон жилийн ажиглалт, бодол, тэмдэглэл, өөрийн сэтгэхүйн өнцгөөс харж ойлгосон дүгнэлтээ хуваалцэжээ.

 

 

 

 

 

nom 2017 11 29 (6)Даваа Ж Сургалтын технологи .- УБ .:Артсофт , 2018.- 98х .-ISBN978-99978-558-3 Монгол фонд- 10ш Энэхүү ном нь сургалтйн технологи, түүний бүтэц, зорилго, зорилт, агуулга, арга зүй, сургалтын сэтгэл зүй, орчин болон сургалтын технологи, интерактив,, модуль, инноваци, кейс сургалт зэрэг асуудлыг тусгасан эдгээр асуудлыг сонирхогч болон боловсрол сургалтын чиглэлээр суралцагчдад зориулагдсан болно.

 

 

 

 

 

nom 2017 11 29 (5)Намжил Д, Жавхлан Э Төрийн санхүү- мөнгөний бодлого /Хян С.Сувдаа .- УБ ,2017 .- 256х Монгол фонд -10ш 9 бүлэг бүхий энэ номонд макро, төсөвийн бодлого, валют ханшны бодлого, банк мөнгө зээлийн онолыг тусгасан бөгөөд их дээд сургуулийн багш . оюутан суралцагч зориулагдсан болно.